Rehberlik birimi, öğrencilerin okul öncesi dönemde ve ilkokulda, yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını ve bilişsel olarak gelişimlerine destek olmayı hedeflemektedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

ORYANTASYON

Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yürütülen oryantasyon hizmetleri, öğrencinin ortama uyum sağlamasını ve okulun hizmetlerinden yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda;

 • Okul Turu,
 • Rehberlikle Tanışma Semineri,
 • Kaynaştırma Etkinlikleri,
 • Takım oyunları,
 • Motivasyon çalışmaları.

BİREYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Vizyon Kolejinde rehberlik birimi her birey özeldir düşüncesinden hareketle öğrencileri tanımayı hedefler. Görüşmeler öğrencilerin, gelişimsel ihtiyaçları ve uygulanan envanter sonuçlarına göre bireysel ya da grup rehberliği şeklinde gerçekleştirilir.

Bireysel Görüşmeler: Öğrencinin kişisel özellikleri, duygusal ihtiyaçları ve bilişsel süreçlerinin takibine yönelik yapılır.

 • Öğrenciyi tanıma,
 • Oryantasyon (okul yaşamına uyum sağlama),
 • Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirme,
 • Yaşam becerileri, iletişim (karar verme, problem çözme),
 • Arkadaş ilişkileri,
 • Duygu yönetimi (öfke, stres vb.),
 • Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
 • Sosyal beceri kazanımı,

Grup Görüşmeleri: Belirli konularda aynı düzeyde rehberliğe ihtiyaç duyan öğrenciler bir araya getirilerek yapılır.

 • Oryantasyon ve takım oyunları ile kaynaştırma,
 • Akran ilişkileri, empatik yaklaşım ve olumlu iletişim,
 • Dikkat ve konsantrasyon güçlendirme,
 • Sosyal beceri kazandırma (İletişim, karar verme, problem çözme vb.)
 • Atılganlık eğitimi

ENVANTER UYGULAMALARI

Öğrencilerin potansiyel özelliklerini, yetenek ve kişisel özellikleri ile geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek için çeşitli test ve envanterler uygulanır. Envanter seçiminde öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkat alınır. Kademelerdeki ihtiyaçlara göre uygulanan envanterlerin sonuçları doğrultusunda bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılır ve ilgili kişilerle gerekli görüşmeler gerçekleştirilir.

SINIF REHBERLİK UYGULAMALARI

Okul öncesi ve ilkokul sınıf rehberlik etkinliklerinde, öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik becerilerini geliştirilmesi temel alınır. Bu amaçla 2. Adım Sosyal Duygusal Beceri Geliştirme Programı etkinlikleri uygulanır. Programın öğrencilerde; empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, iş birliği yapabilme gibi sosyal becerilerini geliştirdiği ve çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunduğu gözlenmektedir.

 • Okul iklimini olumluya çevirdiği,
 • Öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların en aza indirgendiği,
 • Akademik başarının arttığı,
 • Disiplin cezası alan öğrencilerin sayısında azalma olduğu gözlemlenmiştir.

SUNUM / SEMİNERLER / WORKSHOP

İhtiyaç doğrultusunda çeşitli alanlarda öğrenci seminerleri yapılmaktadır. Rehberlik birimi ya da alanında uzman kişiler tarafından yapılan seminerlerin amacı öğrenciye genel bilgiler sunmak, öğrencinin akademik başarısının yanında kişisel ve eğitsel alandaki gelişimine de katkı sağlamaktır.

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Seminerler;

 • Verimli Ders Çalışma ve Etkili Zaman Yönetimi
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Öz Bakımı
 • Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alışkanlıkları
 • Teknoloji Kullanımı
 • Keyifli ve Verimli Yaz Tatili

YAYINLAR

Vizyon Kolejinde rehberlik hizmetlerinin amacını ve nasıl uygulandığını anlatan yönerge ve programlar ile öğrencilerin gelişim dönemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çıkarılan yayınlar rehberlik birimi tarafından hazırlanır.

 • Yarıyıl Tatil Çalışma Kitapçığı
 • Yaz Tatil Çalışma Kitapçığı
 • Verimli Ders Çalışma Kitapçığı

VELİYE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

Öğrencinin kişisel, sosyal ve akademik gelişimi için veliler ile etkin iletişim ve iş birliği çok önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak rehberlik birimimiz veliye yönelik çalışmalarında, öğrencinin süreç takibini yapar ve ailelerin ihtiyaç duydukları alanlardaki desteği sağlar. Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve değerlendirmek amacıyla velileri ile ihtiyaç dâhilinde bireysel ve grup görüşmeleri yapar.

Rehberlik Biriminin Velilere Destek Alanları;

 • Periyodik veli görüşmeleri
 • Pozitif disiplin uygulamaları
 • Aile ile çocuk arasındaki ilişkinin geliştirilmesi
 • Ergenlik dönemi, çocuğun bedensel ve duygusal gelişimi
 • Doğru ve etkili iletişim yöntemleri
 • Öğrenciye uygulanan envanter sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Veli Paylaşım Seminerleri ve Toplantılar
 • Veli Bültenleri

ÖĞRETMENE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

Vizyon Koleji Rehberlik Birimi, öğretmenler ile koordineli çalışmalar yürütmekte ve ihtiyaç duydukları alanlarda müşavirlik yaparak gerekli desteği sağlamaktadır. Rehberlik birimi, sınıf ve ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli görüşmeler yaparak sınıfta karşılaşılan problemler ile problemlerin çözümüne ilişkin yönlendirmelerde bulunur.

Anasınıfı ve İlkokul sınıf rehberlik etkinliklerinde, öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik becerilerinin geliştirilmesi temel alınır. Bu amaçla 2. Adım Sosyal Duygusal Beceri Geliştirme Programı etkinlikleri uygulanır. Uygulanan etkinliklerin sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli çalışmalar disiplinler arası iş birliği ile çözümlenir.

Veli Alanı