Rehberlik birimi, öğrencilerin ortaokulda mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlara yönlendirilmelerine, duygusal ve sosyal beceri kazanmalarına, akademik olarak gelişimlerine destek olmayı hedeflemektedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

ORYANTASYON

Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yürütülen oryantasyon hizmetleri, öğrencinin ortama uyum sağlamasını ve okulun hizmetlerinden yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda;

 • Okul Turu
 • Rehberlikle Tanışma Semineri
 • Kaynaştırma Etkinlikleri
 • Takım oyunları
 • Motivasyon çalışmaları

BİREYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Vizyon Kolejinde rehberlik birimi her birey özeldir düşüncesinden hareketle öğrencileri tanımayı hedefler ve görüşmelerini bu doğrultuda planlar. Görüşmeler öğrencilerin, gelişimsel ihtiyaçları ve uygulanan envanter sonuçlarına göre bireysel ya da grup rehberliği şeklinde gerçekleştirilir.

Bireysel Görüşmeler: Öğrencinin kişisel özellikleri, duygusal ihtiyaçları ve akademik gelişim takibine yönelik yapılır.

Randevulu Görüşmeler;

 • Kendisini tanıma, öz farkındalık ve kendine saygı duyma,
 • Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirme,
 • Yaşam becerileri, iletişim (karar verme, problem çözme)
 • Arkadaş ilişkileri • Duygu yönetimi (öfke, stres vb.)
 • Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim
 • Ergenlik problemleri
 • Envanter sonuçlarının değerlendirilmesi

Akademik Takip ve Kariyer Görüşmeleri:

 • Kariyer planlama ve mesleki yönelim
 • Bireysel hedef belirleme
 • Etkin ders çalışma, zaman yönetimi vb. konuları kapsar.
 • Deneme sonuçlarının analizi ve takibi
 • Sınav sistemi ve uygulama süreçleri
 • Sınav başvurusu ve doğru yönlendirme
 • Yükseköğretim programları bilgilendirme
 • Tercihlerin yapılması

Grup Görüşmeleri; Belirli konularda aynı düzeyde rehberliğe ihtiyaç duyan öğrenciler bir araya getirilerek yapılır.

 • Oryantasyon ve takım oyunları ile kaynaştırma
 • Akran ilişkileri, empatik yaklaşım ve olumlu iletişim
 • Sınav kaygısı, motivasyon • Dikkat ve konsantrasyon güçlendirme,
 • Sosyal beceri kazandırma, öfke kontrolü
 • Atılganlık eğitimi
 • İletişim, karar verme, problem çözme becerileri

ENVANTER UYGULAMALARI

Öğrencilerin potansiyel özelliklerini, yetenek ve kişisel özellikleri ile geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek için çeşitli test ve envanterler uygulanır. Envanter seçiminde öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkat alınır. Kademelerdeki ihtiyaçlara göre uygulanan envanterlerin sonuçları doğrultusunda bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılır ve ilgili kişilerle gerekli görüşmeler gerçekleştirilir.

AKADEMİK TAKİP

Rehberlik birimi tarafından öğrencilerimizin akademik gelişim takibi hassasiyetle yapılır. Deneme sınavları arasındaki değişimi gözlenir, soru çözümleri ve ödevlerdeki performansı kontrol edilerek elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilir. Bu doğrultuda aile ya da öğretmenleri ile iletişim sağlanır ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Sınav grupları ile yapılan çalışmalar;

 • Hedef oluşturma çalışmaları
 • Akademik gelişim takibi
 • Deneme sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Eksiklerin tespiti ve çözüm üretilmesi
 • Sınav başvurularının yapılması
 • Sınava giriş ve uygulama süreçlerinin takibi
 • Lise ve üniversite tercihlerinin yapılması

KARAKTER EĞİTİMİ VE REHBERLİK PROJELERİ

Rehberlik birimi, öğrencileri yaşamlarına ışık tutacak bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmaları için karakter eğitimi projeleri ile destekler. Yaşam boyu başarılı, toplumda saygı ve kabul gören, evrensel değerlere sahip olmaları aile, okul ve çevrelerinde edindikleri kazanımlarla mümkün olacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin tasarladığı ve ortaya koyduğu projelerle, kendilerini ve değerlerini ifade etmelerine fırsat verilir. Karakter eğitiminde işlenen konular;

 • Özgüveni Yüksek Olmak
 • Güvenilir Olmak
 • Çalışkan Olmak
 • Kültürlü Olmak
 • Dünya Vatandaşı Olmak
 • Yaşama Saygı Duymak

SUNUM / SEMİNERLER / WORKSHOP

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda seminerler yapılmaktadır. Rehberlik birimi ya da alanında uzman kişiler tarafından yapılan seminerlerin amacı, öğrencilere farklı alanlarda bilgilendirmek, akademik başarılarının yanında kişisel, eğitsel ve mesleki alanda da gelişimlerine katkı sağlamaktır.

5, 6 ve 7. Sınıf Öğrenci Seminerleri;

 • Rehberlikle Tanışma
 • Verimli Ders Çalışma ve Etkili Zaman Yönetimi
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Öz bakımı
 • Keyifli ve Verimli Yaz Tatili

8. Sınıf Öğrenci Seminerleri;

 • Sınav Sistemi (LGS)
 • Test Çözme Teknikleri
 • Verimli Ders Çalışma ve Etkili Zaman Yönetimi
 • Üst Öğretim Kurumları
 • Tercih Süreci ve Doğru Yönlendirme
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Öz bakımı
 • Tercih Süreci ve Doğru Yönlendirme

GEZİ VE ETKİNLİKLER İLE MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

Rehberlik birimi, okul gezilerini düzenlerken öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun ve öğrenmelerini destekleyecek nitelikte olmasına dikkat eder. Öğrenciler bireysel farklılıkları, gelişim süreçleri, aile ve çevreyle olan ilişkileri ve akademik beklentileri nedeniyle zaman zaman motivasyon problemleri yaşarlar. Öğrencilere hissettikleri bu duygunun etkileri ve problemin çözümüne yönelik bireysel görüşmeler, sunumlar, grup terapisi etkinlikleri, motivasyon gezisi gibi çeşitli sosyal faaliyetler yapılır.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yapılan Geziler;

 • Lise gezileri
 • Motivasyon gezileri

YAYINLAR

Rehberlik birimi, öğrencileri bilgilendirmek ve ihtiyaç duydukları alanlarda paylaşımlarda bulunmak için yayınlar hazırlar. Bunlar:

 • LGS Sistem Kitapçığı
 • Yarıyıl Tatil Çalışma Kitapçığı
 • Yaz Tatil Çalışma Kitapçığı
 • Verimli Ders Çalışma Kitapçığı

SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Rehberlik birimi tarafından planlanan sınıf rehberlik etkinliklerinde, öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik becerilerini geliştirilmesi temel alınır. Bu amaçla her hafta bir ders saati bu etkinliklere ayrılır. Etkinlikler Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kazanımlara uygun olarak rehberlik birimi tarafından uygulanacak sınıf düzeyinde planlanır.

MENTÖRLÜK VE TAKİBİ

Vizyon Kolejinde uygulanan mentörlük çalışmalarının planı ve takibi rehberlik birimi tarafından yapılır. Mentörlük öğrenci ve veli iletişimi ile sağlanır. Öğrenciye yönelik yapılan mentörlük çalışmaları;

 • Her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır.
 • Mentör Öğretmen, öğrencinin kampüs yaşantısını ve akademik başarısını takip eder.
 • Periyotta en az iki defa mentör öğretmen, öğrenci görüşmesi yapılır.
 • Hedef belirler, yönlendirir, motive eder ve yaşadığı zorluklarla baş etmesine yardımcı olur.
 • Okula devam durumunu, ödev takibini yapar ve ihtiyacı olan derslerine etüt tanımlar
 • Yapılan çalışmalarla öğrencilerin davranışlarında olumlu geri bildirimler sağlamayı amaçlar.
 • Öğrencinin akademik başarısını takip eder ve başarısını yükseltmek için okul idaresi, rehberlik birimi ve veli ile iş birliği yapar.
 • Mentör öğretmen öğrenci ve veli ile yaptığı tüm görüşmeleri kayıt altına alır, okul rehber öğretmeni ve okul idaresi ile paylaşır.

VELİYE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

Öğrencinin kişisel, sosyal ve akademik gelişimi için veliler ile etkin iletişim ve iş birliği çok önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak rehberlik birimimiz veliye yönelik çalışmalarında, öğrencinin süreç takibini yapar ve ailelerin ihtiyaç duydukları alanlardaki desteği sağlar. Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve değerlendirmek amacıyla veliler ile ihtiyaç dâhilinde bireysel ve grup görüşmeleri yapar. Görüşmelerde öğrencilerin, kişisel ve gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum ve davranışları dikkate alınarak; ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

Rehberlik Biriminin Velilere Destek Alanları:

 • Bireysel ve grup görüşmeleri
 • Pozitif disiplin uygulamaları
 • Aile ile çocuk arasındaki ilişkinin geliştirilmesi
 • Ergenlik dönemi, çocuğun bedensel ve duygusal gelişimi
 • Doğru ve etkili iletişim yöntemleri
 • Öğrenciye uygulanan envanter sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Veli Paylaşım Seminerleri ve Toplantılar
 • Mentör öğretmen veli iletişim desteği
 • Sınav sistemleri ve uygulanışı hakkında bilgilendirme
 • Tercih süreci ve üst öğretim kurumlarının tanıtımı

ÖĞRETMENE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

Vizyon Koleji rehberlik birimi, öğretmenler ile koordineli çalışmalar yürütmekte ve ihtiyaç duydukları alanlarda müşavirlik yaparak gerekli desteği sağlamaktadır. Rehberlik birimi, sınıf ve ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli görüşmeler yaparak sınıfta karşılaşılan problemler ile problemlerin çözümüne ilişkin yönlendirmelerde bulunur.

Mentörlük Desteği: Vizyon Koleji’nde mentör öğretmenlerin tüm çalışmaları rehberlik birimi tarafından planlanır ve takip edilir. Veli ve öğrenci görüşmeleri önceden belirlenen takvime ve konulara uygun olarak yapılır. Görüşmelerin sonucuna göre, ihtiyaç olduğu düşünülen konular ve velilerden gelen istekler, rehber öğretmen tarafından incelenerek gerekli çalışmalar için ilgili alanlara yönlendirilir.

Sınıf Öğretmenliği Desteği: Sınıf rehberlik etkinliklerinde, öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik becerilerini geliştirilmesi hedeflenir. Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin, rehberlik derslerinde uygulayacakları sınıf etkinliklerini rehber öğretmen belirler, uygulama zamanını ve yönergelerini ilgili öğretmenlerle paylaşır. Sınıf dosyalarının oluşturulması için gerekli yönlendirmeleri ve takibi yapar. Uygulanan etkinliklerin sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli çalışmalar disiplinler arası iş birliği ile çözümlenir.

Veli Alanı